Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 380

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh theo Quy chế phối hợp quản lý thu NSNN theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020; tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 và tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2021; theo Báo cáo của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện về tồn tại trong quản lý thu ngân sách ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực: hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; đất đai; kinh doanh bất động sản; hoạt động chuyển nhượng dự án, thành lập thay đổi thành viên góp vốn trong các doanh nghiệp và hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4681/UBND-KTTH ngày 26/7/2021 yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN trong các lĩnh vực, như sau:

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát tại hiện trường đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý dừng khai thác đối với các trường hợp không thực hiện lắp đặt trạm cân, camera hoặc lắp đặt nhưng không hoạt động ổn định, liên tục theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình tái diễn thì tham mưu UBND tỉnh hoặc kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường thu hồi Giấy phép khai thác.Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định thay thế Công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc ấn định sản lượng khoáng sản khai thác để xác định nghĩa vụ thuế, phí đảm bảo hiệu lực pháp luật, hiệu quả trong xử lý sai phạm. Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt nghiêm, kiên quyết về hành chính, pháp luật, tăng mức phạt về tài chính đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhưng không lắp đặt trạm cân, camera theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ (trước đây Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 có quy định mức xử phạt nhưng Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP chỉ xử phạt cảnh cáo). Cân nhắc tính cấp thiết và hiệu quả về kinh tế, xã hội khi cấp phép hoặc tham mưu cấp phép cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế ngoài tỉnh trong khai thác tài nguyên, khoáng sản để chế biến, tiêu thụ kinh doanh nhưng không đăng ký, kê khai nộp các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, …tại tỉnh Quảng Nam.

Giao Cục Thuế tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản; chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế. Căn cứ dữ liệu về sản lượng khoáng sản khai thác của doanh nghiệp từ các nguồn dữ liệu trích trong bộ nhớ camera, sổ sách ghi chép hợp pháp tại trạm cân; giấy phép khai thác khoáng sản đối chiếu với sản lượng kê khai tại cơ quan thuế để xác định sản lượng khoáng sản tính thuế, phí, ấn định thuế theo quy định pháp luật; đối với trường hợp khai thác vượt phép, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường và tham mưu UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo đánh giá nhận định về hoạt động và số liệu thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước các loại thuế, phí của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản cho UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo. 

Giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, cấp xã: Đề xuất nhu cầu về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, nhu cầu nguyên, phụ liệu cho các pháp nhân là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã được quy hoạch, gắn việc khai thác tài nguyên khoáng sản để sản xuất trong chủ trương đầu tư, thành lập doanh nghiệp để ưu tiên cấp phép khai thác cho phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về cho thuê đất, bảo vệ môi trường, quản lý giao thông vận tải, vật liệu nổ, ký quỹ phục hồi môi trường, … để  tham mưu không ưu tiên cấp các loại giấy phép các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng không chấp hành đúng quy định pháp luật liên quan, có dấu hiệu gian lận hoặc không đóng góp nghĩa vụ đầy đủ các loại thuế tương ứng theo quy định tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan chủ trì thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.  

Đối với nguồn thu từ đất đai, nguồn thu từ các dự án giao đất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá đất đầy đủ, kịp thời các tuyến đường chưa có giá đất, nhất là các khu dân cư, các khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở mới đầu tư hạ tầng hoàn thành, các tuyến đường trong các Khu, cụm công nghiệp vào Bảng giá đất để có căn cứ quản lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các dự án đầu tư bất động sản đã hoàn thành hồ sơ được đưa sản phẩm ra kinh doanh, các dự án đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất để kịp thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với các dự án đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nhất là đối với dự án khu dân cư, khu đô thị, dự án phát triển nhà ở: Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá phải đảm bảo năng lực, uy tín và phải cân nhắc tính khoa học, khách quan, minh bạch, độc lập trong quá trình thu thập thông tin đầu vào đề xuất phương án giá, phù hợp với thực tiễn và thị trường; Đề xuất các chế tài để xử lý tập thể, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá khi xảy ra những vi phạm như: chưa thực hiện đúng nguyên tắc thẩm định giá, không tuân thủ các quy định về hành nghề, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tham mưu giá đất, chống thất thu thông qua đề xuất giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao cho doanh nghiệp trong một số lĩnh vực quy định mà không thông qua đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thực tế có một số dự án đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nhất là đối với dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại sau khi có chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án thì có sự điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (tăng hệ số sử dụng đất và số lượng nhà ở trong dự án), hoặc gia hạn thời gian sử dụng đất. Điều này dẫn đến phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung cần phải được rà soát để tính bổ sung tiền đất. Sau khi dự án hoàn thành, được Sở Xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình, khai thác dự án và bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập báo cáo và thuê kiểm toán độc lập, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở hồ sơ cung cấp báo cáo kiểm toán độc lập về chi phí đầu tư dự án của chủ đầu tư; Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, xác định lại chi phí đầu tư dự án, việc sử dụng chi phí dự phòng. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lại nghĩa vụ tài chính về đất đai, gửi Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định, thông báo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để chủ đầu tư quyết toán nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Khi quyết định hoặc tham mưu cấp thẩm quyền cho phép tách thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, công khai, minh bạch giá chuyển nhượng và chấp hành nghiêm chế độ kế toán thống kê, hóa đơn, chứng từ, nghiêm cấm hành vi gian lận thuế, trốn thuế, khuyến khích chuyển nhượng quỹ đất được giao qua sàn kinh doanh bất động sản, đấu giá bất động sản. Các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến tách thửa chuyển nhượng cho các hộ gia đình, các tổ chức, đơn vị phải thực hiện nộp tại tỉnh Quảng Nam. 

Giao Sở Tài chính: Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất; rà soát tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm đầy đủ, kịp thời, phù hợp giá giao dịch phổ biến trên thị trường để làm căn cứ quản lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, chống thất thu ngân sách. Tăng cường trách nhiệm, tính minh bạch, khoa học, khách quan, phù hợp với thực tiễn và thị trường trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định phương án giá đất khi giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp trong một số lĩnh vực quy định mà không qua hình thức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Chú ý thẩm định giá đất cụ thể sát giá thị trường đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao để kinh doanh. Tăng cường trách nhiệm quản lý, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, tham mưu phản ảnh vào ngân sách đầy đủ, kịp thời khoản chi phí do doanh nghiệp chủ đầu tư dự án tự nguyện ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam: Quy định tiêu chí được thêm điểm, trừ điểm khi thẩm định, tham mưu Quyết định chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở đối với các pháp nhân thành lập trên địa bàn tỉnh để có đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, …trên địa bàn khi chuyển nhượng quỹ đất để kinh doanh. Khi quyết định hoặc tham mưu cấp thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các giấy phép khác theo thẩm quyền để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, công khai, minh bạch giá chuyển nhượng và chấp hành nghiêm chế độ kế toán thống kê, hóa đơn, chứng từ, nghiêm cấm hành vi gian lận thuế, trốn thuế, khuyến khích chuyển nhượng quỹ đất được giao qua sàn kinh doanh bất động sản, đấu giá bất động sản; đồng thời cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại tỉnh Quảng Nam khi thực hiện tách sổ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tăng cường trách nhiệm quản lý, nghiệm thu đầy đủ khối lượng, chất lượng và quản lý chi phí đầu tư hạ tầng của dự án đã giao cho doanh nghiệp thực hiện bỏ vốn đầu tư, đã được tính trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, tránh thất thoát nguồn thu của ngân sách. Kiểm tra các dự án do doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh bất động sản trong việc chấp hành pháp luật có liên quan, tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư hoặc thu hồi dự án đối với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh không đúng, có hành vi thiếu minh bạch trong mua bán, chuyển nhượng quỹ đất được giao. Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi bán bất động sản phải thực hiện đấu giá hoặc qua sàn giao dịch bất động sản để chống gian lận do giao dịch ngầm.

Giao Cục Thuế tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát hiện các hành vi kê khai sai doanh thu, chi phí, ấn định thuế theo quy định pháp luật; có giải pháp chấn chỉnh chung các doanh nghiệp về quản lý giá chuyển nhượng, hạch toán doanh thu, về các vi phạm chế độ kế toán, thống kê, hóa đơn chứng từ khi chuyển nhượng quỹ đất nhà nước giao để kinh doanh. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận, trốn thuế thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo pháp luật. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thường xuyên báo cáo đánh giá hiệu quả về số thu tiền sử dụng đất, các khoản thu được từ các loại thuế của các doanh nghiệp được giao đất không qua đấu giá để đầu tư, chuyển nhượng, kinh doanh, tham mưu UBND tỉnh có chủ trương phù hợp.

Giao Sở Tư pháp: Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo:  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chứng thực giao dịch chuyển nhượng tài sản, bất động sản phải đúng với thực tế, góp phần vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chứng thực dẫn đến vi phạm. Phối hợp với cơ quan liên quan chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng, công chứng viên lợi dụng hoạt động công chứng để trục lợi. Hằng tháng phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế danh sách tổ chức, cá nhân có hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản để thực hiện tốt việc quản lý, kê khai thuế và nộp thuế.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh: Kiểm tra, nắm bắt thông tin, kiên quyết đấu tranh chống gian lận thương mại trong quá trình các doanh nghiệp chuyển nhượng quỹ đất nhà nước giao để kinh doanh, giao dịch ngầm, mua bán không đúng với giá ghi trên hóa đơn, chứng từ. Điều tra, truy cứu nếu phát hiện trường hợp doanh nghiệp tuồn quỹ đất ra ngoài cho cá nhân với giá thấp để bán (có trường hợp vẫn mượn tên doanh nghiệp dự án để rao bán) thu chênh lệnh bất hợp pháp.

Đối với quản lý thu đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, thành lập, thay đổi thành viên góp vốn trong các doanh nghiệp

            UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam: Chủ trì cùng với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh nghiên cứu các quy định của Nhà nước để yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp đủ thuế tại tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn góp của các thành viên và lấy kiến Cục Thuế trước khi thực hiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận hoặc tham mưu UBND tỉnh chấp nhận chủ trương chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp. Chấp nhận thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi cổ đông sáng lập khi doanh nghiệp chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các doanh nghiệp thay đổi về chủ sở hữu, thay đổi về vốn của doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương: Phối hợp với UBND cấp huyện, cơ quan thuế các cấp xác nhận chấp hành về an ninh trật tự, tác động môi trường, thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp đủ thuế trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn góp của các thành viên trước khi thực hiện các hồ sơ, thủ tục cho phép thực hiện các hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền khai thác mỏ, quyền sử dụng vật liệu nổ,…

Giao Cục Thuế tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, phân tích kỷ hồ sơ khai thuế, Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế, phát hiện dấu hiệu của các hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn góp của các thành viên nhưng chưa kê khai, nộp đủ thuế để đôn đốc kê khai, truy thu các khoản thuế vào NSNN. Phối hợp cung cấp, xác nhận thông tin về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước của các đơn vị cho các cơ quan chức năng để hỗ trợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế đối với trường hợp chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng vốn góp.

Đối với quản lý thu thuế nhà thầu ngoại tỉnh nhận thầu trên địa bàn nộp thuế vãng lai

           UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo cơ quan Thuế toàn tỉnh chủ động phối hợp với các Ban Quản lý Khu, Cụm Công nghiệp, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước, UBND cấp huyện, cấp xã cập nhật thông tin về hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn NSTW, vốn ngoài nước, … để kiểm tra, đôn đốc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai theo quy định đối với các nhà thầu ngoại tỉnh.

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, các Sở, ngành, các Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, các Sở, ngành, các Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm gửi thông tin về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn: doanh nghiệp, NSTW, nước ngoài, … có các nhà thầu là doanh nghiệp ngoài tỉnh cho cơ quan thuế để quản lý thu thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh. Theo thẩm quyền quản lý nhà nước, tích cực hỗ trợ cơ quan thuế chế tài, cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng cơ bản vãng lai kịp thời, đầy đủ trước khi nhà thầu hoàn thành công trình, rời khỏi địa phương.   

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo các tồn tại, vướng mắc cho Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Nguồn tin: Công văn số 4681/UBND-KTTH ngày 26/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI