Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lượt xem: 523

Ngày 01/9/2021, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sau khi nghe Lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện thời gian qua và kế hoạch trong thời gian đến, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tri Ấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành và các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận như sau:

Núi Thành là một trong những địa phương có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai, như: Dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đường Võ Chí Công); Dự án nạo vét vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2; Dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai,…;  những Dự án này hoàn thành sẽ tạo thêm tiềm lực kinh tế của tỉnh nói chung, của Núi Thành nói riêng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và MTTQVN, các hội, đoàn thể huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư của tỉnh và huyện, đạt kết quả đáng kể. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian qua.

Tuy nhiên, cũng còn có một số tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực: tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra, chưa được xử lý triệt để, cần được tập trung khác phục tốt hơn.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HUYỆN NÚI THÀNH

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư của tỉnh và huyện; nhất là các dự án trọng điểm để sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, tạo công ăn, việc làm, nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời, để thúc đẩy công tác thu hút đầu tư hơn nữa của huyện trong thời gian đến.

2. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021­ - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm đúng thời gian quy định để kịp thời phục vụ cho lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021­ - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn của huyện, không để xảy ra tình hình phức tạp, phát sinh điểm nóng.

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhanh dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và khắc phục các tồn tại trong vận hành Khu xử lý chất thải rắn Tam Xuân 2; trước mắt huyện tập trung giải quyết thủ tục đầu tư tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2.

III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA HUYỆN NÚI THÀNH

1. Về lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện: đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện tại các Thông tư: số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện căn cứ vào kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2020, dự báo khả năng phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện các dự án thời gian đến để xây dựng, khi có chỉ tiêu giao của UBND tỉnh sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

2. Công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022: UBND huyện Núi Thành căn cứ điểm 2b, khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch; điểm 4, khoản 9, Điều 2, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; khoản 4, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013; các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021, số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 ngày 30/6/2021, số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 để triển khai thực hiện.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại của huyện để tiếp tục thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020 cho cấp huyện; Quyết định số 4025/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Núi Thành; các hạng mục công trình đã đăng ký năm 2021 (các chỉ tiêu sử dụng đất) nhưng chưa thực hiện; đồng thời, căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất của các dự án, cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

3. Về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:

- Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân được áp dụng tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; Điều 7, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt; đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tổ chức thẩm định và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất tổ chức xem xét nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân; trong đó cần căn cứ số nhân khẩu, số cặp vợ chồng thực tế cùng chung sống trong hộ gia đình, khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính và hạn mức giao đất tại địa phương để trình UBND huyện xem xét, quyết định.

- Một số vướng mắc cụ thể, UBND huyện Núi Thành chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

4. Vướng mắc về thay đổi mục đích sử dụng trong giấy chứng nhận QSD đất đã cấp khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng: UBND huyện thực hiện theo đúng Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn và Công văn số 808/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 07/5/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thực hiện quyền của người sử dụng đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

5. Về xác định diện tích đất ở trong quá trình thu hồi đất: việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Công văn 808/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 7/5/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai. Đối với thửa đất ở có vườn, ao cho người sử dụng đất có hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 , 3, Điều 100, Luật Đất đai và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Điều 103, Luật Đất đai và Điều 24, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

6. Về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: vướng mắc về tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế vi phạm hành chính, giao Sở Tài chính ghi nhận để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét, giải quyết; trước mắt, UBND huyện căn cứ quy định đã ban hành để triển khai thực hiện.

7. Về lĩnh vực khoáng sản:

- Giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành xác định mốc giới khu vực không được khai thác khoáng sản đối với các mỏ đá trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành để giao cho địa phương quản lý theo quy định.

- Đối với các mỏ đá đã hết hạn khai thác, trên cơ sở Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện đôn đốc các chủ mỏ tiến hành lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở tổ chức thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

- Về nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: UBND huyện khảo sát, đề xuất bổ sung quy hoạch, gửi Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt để kịp thời giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương.

- Về quy định mức hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 5, Luật Khoáng sản; khoản 1, khoản 2, Điều 16, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; theo đó, hiện nay Chính phủ chưa có quy định cụ thể về mức hỗ trợ.

8. Về công tác bảo vệ môi trường:

- Đối với các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hồ sơ môi trường và không phù hợp với quy hoạch thì không thuộc đối tượng phê duyệt/xác nhận hồ sơ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ như phế liệu, chăn nuôi, … đang hoạt động trong khu dân cư, không phù hợp với quy hoạch thì phải thực hiện theo đúng Luật Chăn nuôi và Luật Kinh doanh.

- Việc thay đổi một số đối tượng phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo đúng Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, không áp dụng đối với các trường hợp đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2019.

9. Một số kiến nghị khác, đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo thực hiện:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực hoạt động khoáng sản, để khắc phục kịp thời các tồn tại, vướng mắc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

- Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có các quy định của Chính phủ: yêu cầu thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền của UBND huyện, UBND cấp xã; trường hợp vượt thẩm quyền của huyện, lập hồ sơ gửi các Sở chuyên ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý. Về chuyên môn xử lý vi phạm hành chính: xét thấy cần thiết thì UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ các Phòng, Ban liên quan và UBND cấp xã.

- Công tác bảo vệ môi trường xã đảo Tam Hải: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện các phong trào như: chống rác thải nhựa, thu gom xử lý chất thải, phân loại  rác thải tại nguồn…

- Đối với 04 hộ trong phạm vi ảnh hưởng của Khu xử lý chất thải sinh hoạt Tam Xuân 2 phải khẩn trương di dời đến khu tái định cư; đồng thời thi công hoàn thành công trình đường vào Khu xử lý chất thải sinh hoạt Tam Xuân 2.

10. Trong quá trình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nếu có phát sinh phức tạp, vướng mắc thuộc về chuyên môn thì lãnh đạo UBND huyện chủ động làm việc hoặc cử lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi rường để trao đổi, thống nhất xử lý công việc; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.


Tác giả: Lê Thị Hạnh

Nguồn tin: Thông báo số 405/TB-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI