Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại cuối năm 2021

Lượt xem: 294

Ngày 13/8/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên minh trong 8 tháng đầu năm 2021 và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2021; tại buổi làm việc đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung sau:

1. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chủ động, nổ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao để cùng với các ngành, địa phương sớm giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vượt qua khó khăn, hoạt động bình thường và hiệu quả trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay; trong đó, tập trung triển khai các nội dung sau:

 a) Điều chỉnh lại Kế hoạch số 176/KH-LMHTX ngày 03/8/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên lĩnh vực dân tộc cho phù hợp với yêu cầu chung, chú trọng đến công tác đào tạo bằng hình thức trực tuyến (thay hình thức trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19), đào tạo các chương trình liên quan đến kỹ năng kinh doanh, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Kế hoạch phải được thực hiện đều ở 9 huyện miền núi của tỉnh, không nên tập trung ở một số huyện như Kế hoạch đã ban hành.

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành công việc của đơn vị như: Cài đặt phần mềm Q.office trong xử lý văn bản; trang bị, kết nối đường truyền phục vụ họp trực tuyến giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể họp trực tiếp; thành lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc, kết nối thông tin giữa Liên minh với các ngành, địa phương liên quan và các hợp tác xã; chủ động cung cấp thông tin về kinh tế tập thể cho Tổng đài 1022 Quảng Nam, Smart Quảng Nam, IOC,… Đối với các nhiệm vụ phát sinh kinh phí, Liên minh Hợp tác xã tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

 c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương để thực hiện.

d) Làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của các tổ hợp tác, hợp tác xã; hướng dẫn việc truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, mã vùng nuôi… cho sản phẩm nông nghiệp; bám sát chủ trương của UBND tỉnh về chỉ đạo phát triển các loại cây trồng, con vật nuôi chủ lực: Sâm Ngọc Linh, Giỗi ăn hạt, Măng cụt, Lúa giống, Bò giống, Tôm để hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã có kế hoạch đẩy mạnh phát triển.

e) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát các hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tránh tình trạng lợi dụng chính sách và trục lợi từ chính sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

f) Thống nhất bổ sung Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham gia thành viên Tổ công tác chuyển đổi số thuộc Ban Điều hành thực hiện chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số và đồng ý đưa 200 hợp tác xã tham gia chuyển đổi số. Liên minh Hợp tác xã tỉnh lựa chọn danh sách các hợp tác xã đủ điều kiện tham gia chương trình và cử cán bộ tham gia Tổ công tác gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

g) Làm việc với Sở Công Thương để hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã đủ điều kiện tham gia đấu giá quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành. h) Chủ động xây dựng Phương án hoạt động trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi.

i) Về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã:

 - Theo dõi tình hình diễn biến dịch Covid-19 và thực tế khó khăn các hợp tác xã đang gặp phải để phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chủ trương khoanh, giản nợ cho các hợp tác xã theo đúng quy định của Nhà nước và chủ trương chung của UBND tỉnh.

- Trước mắt tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1332/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động và phương thức tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ vào thời điểm thích hợp.

 2. Sở Công Thương: Nghiên cứu, xem xét đưa các chính sách khuyến công vào thực hiện ở khu vực kinh tế tập thể; chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tài chính xây dựng và triển khai các mô hình hợp tác xã quản lý chợ và nhân rộng mô hình này trên địa bàn tỉnh.

 3. Sở Thông tin và Truyền thông sớm hướng dẫn, hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh cài đặt, vận hành và sử dụng phầm mềm quản lý văn bản (Q.office) trong xử lý, giải quyết công việc hằng ngày; cài đặt, vận hành hệ thống thông tin phục vụ họp trực tuyến và công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị.

 4. Sở Tài chính tỉnh kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có xây dựng phòng họp trực tuyến và xem xét, sớm giải quyết đề nghị của Liên minh tại Tờ trình số 85/TTr-LMHTX ngày 25/5/2021 và Tờ trình số 173/TTrLMHTX ngày 29/7/2021.

 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 - Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiểm tra, rà soát lại công tác phối hợp, tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo chấn chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian đến.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 368/TB-UBND ngày 24/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI