Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2201/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Lượt xem: 2002

Thực hiện Kế hoạch số 5413/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2201/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 như sau:

1. Mục đích: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước và trong mọi mặt đời sống xã hội; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị định quan trọng mới ban hành...; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các quy định của UBND tỉnh nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh.

2. Yêu cầu: Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hoạt động, việc làm cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Phòng, Ban, Trung tâm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Văn phòng UBND tỉnh; Việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn với việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về: tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đơn vị chủ trì: Các Phòng, Ban, Trung tâm; Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính – Tổ chức; Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

3.2. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tập trung phổ biến, tuyên truyền văn bản luật có hiệu lực năm 2019 như: Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Quy hoạch số 22/2017/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Thể dục - Thể thao sửa đổi số 26/2018/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2019; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật Phòng, chống tham nhũng,…Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính – Tổ chức; Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Ban, Trung tâm, Ban Điều hành Website Văn phòng; Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

3.3. Tuyên truyền, phổ biến một số Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực khác; đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam... Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính – Tổ chức; Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Ban, Trung tâm; các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng; Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; đánh giá tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính; Đơn vị phối hợp:  Các Phòng, Ban, Trung tâm; Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

3.5. Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động   trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật. Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính – Tổ chức; Đơn vị phối hợp:  Các Phòng, Ban, Trung tâm; Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

4. Hình thức thực hiện:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền thông qua việc đăng tải văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của Văn phòng, qua hệ thống quản lý và điều hành công việc (Q-Office), qua các cuộc họp, hội nghị, tổng kết của cơ quan, tại cuộc họp hằng tháng của Chi bộ; tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 trên trang thông tin điện tử Văn phòng.

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế  của Văn phòng UBND tỉnh kết hợp tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Chủ đề thực hiện:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, panô, băng rôn, khẩu hiệu như:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật.

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

 6. Thời gian thực hiện: Tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 20/11/2019.

 7. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính – Tổ chức: Theo dõi, hướng dẫn các Phòng, Ban, Trung tâm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 theo Kế hoạch và phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Phối hợp với Ban Điều hành Website Văn phòng xây dựng banner chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11” trên Website Văn phòng; cung cấp các văn bản Luật liên quan để đăng tải, thông tin tuyên truyền trên Website; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng và cấp trên khen thưởng; Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2019.

Các Phòng, Ban, Trung tâm: Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung phân công quán triệt, triển khai công chức, viên chức, người lao động đơn vị tham gia các hoạt động đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan.

Ban Điều hành Website Văn phòng: Đăng tải các văn bản Luật cần thông tin, tuyên truyền tại banner chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11” trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; Biên tập các tin, bài trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng có nội dung liên quan, thiết thực với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2019.

Kính đề nghị Đảng ủy Văn phòng: Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thông tin tuyên truyền các văn bản Luật, tuyên truyền, phổ biến một số điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực khác; đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đến Đảng viên tại cuộc họp Chi bộ hằng tháng.

Đề nghị Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cải cách hành chính, về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam để tuyên truyền, cập nhật những kiến thức mới cho Đoàn viên thanh niên./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI