Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 2062/KH-VPUBND phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại cơ quan.

Lượt xem: 2492

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra; ngày 11/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 2062/KH-VPUBND phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại cơ quan như sau:

1. Mục đích: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả, ứng phó kịp thời với các đợt bão, áp thấp nhiệt đới, mưa to, gió lốc, lũ, lụt …trong năm, sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2. Yêu cầu: Tăng cường công tác nắm thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng; Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước”; Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

3. Nội dung thực hiện:

Về phòng ngừa lụt, bão: Cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Văn phòng liên hệ tham gia các khoá tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, bão lụt để nắm vững các quy định về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác này tại cơ quan. Các Phòng, Ban, Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao lập kế hoạch mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai. Xây dựng phương án bảo vệ hệ thống cơ sở vật, trang thiệt bị, hồ sơ, tài liệu, kho lưu trữ. Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão tại các Phòng, Ban, Trung tâm như: Dụng cụ, trang thiết bị tại các phòng làm việc, bảo vệ công trình để hướng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Xử lý tình huống khi có lụt, bão xảy ra: Tổ chức huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý kịp thòi khi có lụt, bão. Tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó khi có lụt, bão. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài cơ quan tổ chức ứng phó khi có lụt, bão. Kết nối thông tin, trao đổi, liên lạc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng để tập trung xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra. Tổ chức theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin báo cáo lãnh đạo Văn phòng theo dõi chỉ đạo.

Về khắc phục hậu quả : Tập trung lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra lại toàn bộ phòng làm việc, hệ thống cơ sở vật, trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng. Nếu bị sự cố, hư hỏng phải thống kê báo cáo lãnh đạo Văn phòng để có hướng giải quyết. Phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, thống kê số liệu thiệt hại do lụt, bão gây ra và các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Văn phòng.

4. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính - Tổ chức: Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng hiểu rõ tính, vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Văn phòng, trong đó cơ cấu những thành viên có điều kiện tham gia tốt nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi có lụt, bão xảy ra. Khi có lụt, bão xảy ra, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các bản tin dự báo, cảnh báo, tham mưu phân công trực ban chặt chẽ, thực hiện nội dung các công điện và sự chỉ đạo trực tiếp từ các cơ quan có liên quan, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai các biện pháp đối phó đến cấp có thẩm quyền.  Thông tin đến các Phòng, Ban, Trung tâm chủ động tắt thiết bị điện, tổ chức chèn chống, gia cố cửa sổ phòng làm việc đảm bảo an toàn.

Phòng Quản trị  - Tài vụ: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát đơn vị chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên trụ sở khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trong khuôn viên, chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần trụ sở, lưới điện, cây mục rỗng, sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, tán lá lớn, gia cố cọc chống đối với cây mới trồng, cây dễ ngã …nhằm đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do mưa lớn, giông gió gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện tại Văn phòng trước mùa mưa bão để có biện pháp xử lý, khắc phục. Tổng hợp dự toán, thực hiện đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai như: Áo mưa, ủng đi mưa, bạt che mưa, dây chằng chống, buộc hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và tài liệu; các nhu yếu phẩm, nước uống…. phục vụ cho công tác phòng chống lụt, bão tại cơ quan. Thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định và đề xuất các biện pháp triển khai việc sửa chữa gia cố công trình, phòng làm việc bị hư hỏng, thu dọn cây xanh bị ngã đổ và xử lý vệ sinh môi trường sau lụt, bão...

Các Phòng, Ban, Trung tâm:

Ban Tiếp Công dân, Trung tâm Hội nghị xây dựng phương án phòng, chống lụt bão tại đơn vị; chủ động đối phó với tình huống lụt, bão trong khuôn viên Trụ sở cơ quan thuộc phạm vi quản lý, bố trí lực lượng trực để kịp thời xử lý, ứng phó với các tình huống khi có thiên tai xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão tại cơ quan.  

Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão cho Lãnh đạo Văn phòng.

Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng thực hiện các biện pháp phòng, chống bão tại Phòng làm việc: kiểm tra, tắt các nguồn điện trước khi ra về, sắp xếp, che chắn, đảm bảo an toàn tài liệu khi có lụt, bão.

Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Văn phòng: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão và thiên tai khác gây ra tại Văn phòng đảm bảo chặt chẽ, kịp thờ, đúng quy định. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chuẩn bị, đề xuất, kiến nghị, hướng khắc phục những sự cố do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòn: Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Trung tâm và các lực lượng có liên quan theo dõi, nắm tình hình chuẩn bị lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt, bão tại cơ quan. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống lụt, bão đảm bảo quân số để tham gia triển khai các biện pháp ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai tại cơ quan.

Đề nghị Đội Cảnh sát Bảo vệ Trụ sở cơ quan: Khi có bão, lụt xảy ra có trách nhiệm bố trí lực lượng bảo quản tài sản được giao quản lý; tăng cường theo dõi nắm tình hình không để các đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai để xâm nhập vào Trụ sở cơ quan. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với các đơn vị trong Trụ sở cơ quan để tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI